MADE BY NAEVE S.R.L. se obligă să respecte legislația privind protecția datelor cu caracter personal, în calitate de operator de date, conform Regulamentului general privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (Regulamentul (UE) 2016/679 – GDPR).

MADE BY NAEVE S.R.L., cu sediul social în Str. Mașina de Pâine, nr. 69, bl. OD23, ap. 87, sector 2, Mun. București, are ca obiect de activitate comercializarea de produse de îmbrăcăminte pentru copii. Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.naeve.ro.

Această Politică de Confidențialitate se aplică exclusiv cu privire la informațiile care sunt furnizate sau colectate prin toate serviciile prestate de www.naeve.ro prin intermediul site-ului.

A.    Definiții:

i.”Date cu caracter personal”  înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată       sau identificabilă („persoana vizată”);

ii.”Prelucrare”  înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal;

iii.”Operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

iv.”Persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

v.”Consimțământ al persoanei vizate” înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

vi.”Parte terță” înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal.

B.    Categorii de date cu caracter personal prelucrate:

MADE BY NAEVE S.R.L. prelucrează datele persoanelor care utilizează site-ul www.naeve.ro în momentul înregistrării prin crearea unui cont, ori în momentul plasării comenzii dorite, categoria de date cerute și procesate fiind: nume, prenume, adresă de facturare, adresă de livrare, adresă de email, număr de telefon.

De asemenea, prin folosirea site-ului www.naeve.ro sunt procesate date referitoare la modul de utilizare a website-ului, precum comportamentul/preferințele/obișnuințele utilizatorului, și orice alte categorii de date care sunt furnizate în mod direct în contextul creării contului, transmiterii comenzii sau în orice mod care rezultă din utilizarea site-ului.

Crearea contului de utilizator se poate face în mai multe modalități: înregistrarea prin introducerea datelor pe site-ul www.naeve.ro; folosirea contului de Facebook sau a contului Google. În cazul ultimelor două variante, vor fi procesate, după cum urmează: adresa de e-mail, numele utilizatorului și datele ce apar pe pagina publică a aplicației respective.

În cazul în care se dorește crearea unui cont de utilizator doar înainte de finalizarea unei comenzi, site-ul va solicita adresa de e-mail a utilizatorului, pe baza căreia va fi creat automat un cont. În eventualitatea în care comanda nu este finalizată, datele solicitate (adresa de e-mail și datele introduse pentru livrare/facturare) nu vor fi stocate de MADE BY NAEVE S.R.L., iar contul creat va fi șters.

MADE BY NAEVE S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal furnizate în mod direct de către vizitatorii site-ului www.naeve.ro, cum ar fi cele din cadrul secțiunii de Contact: întrebări, reclamații, ș.a., în măsura în care astfel de date sunt transmise.

C.    Scopurile și temeiurile prelucrării:

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal, aparținând clienților MADE BY NAEVE S.R.L., sunt următoarele:

i. Desfășurarea corespunzătoare a relației contractuale din perspectiva facturării, expedierii, livrării și a preluării comenzii, pentru informarea cu privire la statusul acesteia sau a eventualelor motive privind imposibilitatea onorării comenzii.

ii. Îndeplinirea obligațiilor legale ce incumbă societății MADE BY NAEVE S.R.L., în contextul serviciilor prestate prin intermediul site-ului, cum ar fi obligațiile fiscale sau obligațiile de arhivare impuse de lege.

iii. Pentru activitățile de marketing, respectiv pentru transmiterea prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail, SMS), a ofertelor, promoțiilor sau noilor apariții în stoc, privind produsele și serviciile oferite.

iv. Pentru efectuarea diverselor analize, rapoarte privind modul de funcționare a site-ului, realizarea de profiluri de preferințe de consum și pentru orice demersuri a căror finalitate este îmbunătățirea experienței oferite de site-ul www.naeve.ro.

v. Pentru a răspunde întrebărilor adresate prin intermediul site-ului, pentru rezolvarea plângerilor/reclamațiilor și pentru îmbunătățirea experienței utilizatorului în folosirea site-ului.

Temeiul prelucrării este contractul încheiat între MADE BY NAEVE S.R.L. (Vânzător) și client (cumpărător), în baza căruia ambele părți trebuie să își îndeplinească obligațiile asumate, iar executarea acestora de către vânzător presupune o astfel de procesare de date. Refuzul de a furniza datele necesare poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale.

Temeiul prelucrării este reprezentat și de consimțământul utilizatorului, în măsura în care a ales să îl furnizeze și a fost de acord cu prelucrarea în acest scop.

Consimțământul în acest scop poate fi exprimat odată cu crearea contului, ulterior acestui moment prin accesarea secțiunii ”Informațiile contului meu” sau odată cu plasarea comenzii, prin bifarea căsuței corespunzătoare. Pentru dezabonare și, implicit retragerea consimțământului privind prelucrarea în acest scop, se poate accesa secțiunea din finalul fiecărui e-mail/SMS transmis în scop de marketing ori prin accesarea secțiunii ”Informațiile contului meu”.

Furnizarea datelor personale în scop de marketing reprezintă o acțiune voluntară, iar refuzul utilizatorului în acest sens nu va avea nicio urmare negativă în derularea raporturilor contractuale.

Vizitatorilor site-ului MADE BY NAEVE le vor fi prelucrate datele cu caracter personal furnizate direct și voluntar, cu scopul transmiterii (prin e-mail/SMS) a ofertelor și promoțiilor legate de produsele și serviciile oferite, date ce sunt puse la dispoziție voluntar prin completarea formularului de newsletter pus la dispoziție pe site. Pentru dezabonare se pot folosi opțiunile prezentate. 

D.   Durata prelucrării:

În principiu, MADE BY NAEVE S.R.L. va prelucra datele cu caracter personal furnizate de clienți/utilizatori atât cât este necesar pentru derularea relațiilor contractuale. De asemenea, datele vor fi prelucrate atât timp cât este păstrat contul creat sau este efectuată o comandă online.

Datele vor fi prelucrate și ulterior încetării raportului contractual conform obligațiilor ce revin MADE BY NAEVE S.R.L., cum sunt cele financiar-contabile (realizarea documentației contabile justificative exercițiului financiar; se are în vedere inclusiv obligația legală privind păstrarea documentelor contabile timp de 10 ani de la încheierea exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

Prin selectarea opțiunii de ștergere a contului de utilizator (Informațiile contului meu -> Ștergere cont) această acțiune va fi interpretată în sensul dezabonării de la primirea ofertelor, promoțiilor și a informațiilor referitoare la noile apariții privind produsele și serviciile MADE BY NAEVE S.R.L. oferite prin intermediul site-ului, prin email sau SMS.

Dacă se optează pentru ștergerea contului de utilizator însă, în baza acestuia există cel puțin o comandă activă, cererea de ștergere va fi înregistrată după onorarea comenzii respective (Livrarea produselor, achitarea prețului), cu excepția cazului în care aceasta a fost anulată în prealabil fără a prejudicia societatea MADE BY NAEVE S.R.L.

Prevederile referitoare la ștergerea contului nu provoacă automat încetarea prelucrării datelor cu caracter personal. În cazul în care se dorește încetarea prelucrării ori ștergerea datelor furnizate, se poate proceda conform punctului G.

În cazul retragerii consimțământului privind prelucrarea datelor cu caracter personal în scop de marketing va înceta procesarea datelor în acest scop, fără însă a fi afectate prelucrările efectuate anterior retragerii consimțământului.

E.    Dezvăluirea datelor cu caracter personal:

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, MADE BY NAEVE S.R.L. poate dezvălui datele furnizate de utilizatori către parteneri, terțe persoane sau entități care sprijină activitatea desfășurată, precum: firme de curierat, serviciul poștal, furnizori de servicii IT sau de marketing ori către autoritățile publice locale/centrale conform prevederilor legale (cu precădere, dar fără a se limita la Shopify, Smartbill, DPD, EuPlatesc, xConnector, Facebook & Instagram, Google Ads și Google Analytics), în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

i.    Pentru administrarea site-ul www.naeve.ro;

ii.    În situația în care această comunicare este necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități ce îi revin utilizatorului ca urmare a participării la diverse campanii promoționale organizate de MADE BY NAEVE S.R.L.;

iii.    Pentru realizarea activității de marketing (transmitere oferte și promoții);

iv.    Pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul acestuia;

v.    Pentru efectuarea diverselor analize, strângere de date, pentru testarea, cercetarea și monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate a utilizatorului, precum și pentru dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificare;

vi.    Atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege.

F.    Transferul datelor cu caracter personal:

Datele cu caracter personal furnizate către MADE BY NAEVE S.R.L., la cererea utilizatorului sau în contextul îndeplinirii unei obligații impuse de lege, pot fi transferate în afara României, dar numai către state din Uniunea Europeană sau Spațiul Economic European.

G.   Drepturile Utilizatorului:

În calitate de persoană vizată, conform Regulamentului GDPR privind prelucrarea datelor cu caracter personal, utilizatorul are următoarele drepturi:

i.        Dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către MADE BY NAEVE S.R.L., conform celor descrise în prezentul document;

ii.        Dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea MADE BY NAEVE S.R.L. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare, modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

iii.        Dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri nejustificate, de către MADE BY NAEVE S.R.L. a datelor cu caracter personal inexacte, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește a fi imposibil sau presupune eforturi disproporționate;

H.   Dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

i.  acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

ii.  în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

iii.  în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;

iv.  în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

v.  în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

vi.  datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor,  MADE BY NAEVE S.R.L.  să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

I.     Dreptul la restricționarea prelucrării, în măsura în care:

i.  persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care permite verificarea corectitudinii datelor;

ii.  prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

iii.  operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

iv.  persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

J.     Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv:

i.    dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit;

ii.  dreptul ca aceste date să fie transmise de MADE BY NAEVE S.R.L. către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

K.    Dreptul la opoziție în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări; în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, datele care o vizează pot fi prelucrate în temeiul interesului legitim al MADE BY NAEVE S.R.L. sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care MADE BY NAEVE S.R.L. poate demonstra că are motive legitime care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

L.    Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

M.   Dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.